ناهید عبدی - وداع با اسلحه (ارنست همینگوی)
Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

وداع با اسلحه (ارنست همینگوی)


از ارنست همینگوی پرسیدند: آیا کارهایش را زیاد بازنویسی کرده؟
گفت بستگی دارد.
آخرین صفحۀ رمان وداع با اسلحه را سی و نه بار بازنویسی کردم تا از کار راضی شدم.
بسیاری از کسانی که راجع به زیبایی این اثر نظر داده اند، همان طور که در متن هم اشاره شد، آن را در نتیجۀ نزدیک بودن به وقایع جنگ و توصیفات شفاف همینگوی می دانند. بسیاری روی قدرت نویسندگی و چیرگی خاص او در ترکیب کلمات، فضا سازی و قدرت در  استفادۀ درست از جملات برای تصویرسازی بصری تاکید می کنند.