Menu
نویسنده مطلب : آرام آخوندی

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


شاید بشه از دیدگاه استراتژی هم به موضوع نگاه کرد که بهمون میگه زمانی که چیزی رو انتخاب میکنی داری چیز دیگه ای رو از دست میدی و کنار میگذاری. وقتی با چیزی یا امری سروکار جدی پیدا میکنی چیزهایی از دست میدی, خب باید ببینی چه چیزهایی رو برای چه چیزهایی حاضری فدا کنی یا نادیده بگیری. این محدودیت منابع ماست که باعث میشه در عین مالکیت، مملوک بشی.

رشته ای بر گردنم افکنده دوست

میکشد هرجا که خاطرخواه اوست

دوست، دوست من هست من مالکیتی دارم یعنی دارای یک دوست هستم. حضور و وجود او باعث میشه ذهن و فکر و عمل و برنامه های من متاثر از حضور او باشه. هرقدر بیشتر خواهان حفظ اون دوست و دوستی هستم منابع بیشتری رو برای داشتن اون قربانی میکنم. این یعنی مملوک بودن.

بنظرم این مفهوم لزوما امر ناخوشایند یا ترسناکی نیست اگر خواسته و دانسته بر مبنای ارزشهای وجودی و رعایت اولویت بندی های اساسی من انجام بشه. و گریز پذیر هم نیست اما تعدیل پذیر, چرا.
اینکه شاید نیاز پیدا کنیم به مالکیتهای خودمون نگاهی بندازیم و تعدیل و تصحیح کنیم یا برخی از اونها با گذرزمان یا جریان اتفاقات مستهلک و باید رها بشن. بعضی باید تقویت بشن و بیشتر دنبال بشن.