Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


اگرچه با کلیت بحت شما برای ساعات حضور کارکنان دانش محور در سازمان موافقم ولی در عین حال باور دارم که نظم در سازمان حتی برای حضور بموقع با ارزش است. شاید بهتر باشد این افراد به صورت پروژه ایی کار کنند نا از ترددهای بی نظم و سرایت آن به سایر کارکنان جلوگیری شود.

و این مدیریت است که بایستی با مدیریت درست و صحیح بهره وری کارکنان را در هر حوزه ایی با کنترل شاخص های مفید و موثر به حداکثر برساند.