- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


این ارزش افزوده  بدلیل دیدن بلند مدت  ، پایدارهم است  با توجه به رشد مشتری  در روند پویایی خودش  که مجموعا ” از یک طرف سبب بهبود زندگی تیم متمم می شود و از طرف دیگر  احساس خوب مفید بودن و موثر بودن را تجربه می کنند