Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان

به نظر من با ادغام این دو سازمان و ایجاد وزارت ورزش و جوانان، عملکرد مربوط به سازمان ملی جوانان تحت تاثیر سازمان تربیت بدنی قرار گرفت. البته من اشرافی نسبت به عملکرد این وزارت خانه ندارم ولی آنچه به عنوان یک کسی که در این کشور زندگی می کند و مخاطب این وزارت خانه هست، یافتم، این بوده که بیشتر در حوزه ورزش کار کرده اند (البته اگر مفید و موثر بوده باشد) و کمتر به جوانان پرداخته شده است. یعنی عملا با این شرایط سازمان ملی جوانان حذف شده است.