Menu
نویسنده مطلب : رسول

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


توضیح به دوستان فضایی: تنها به کف پاها توجه کنید اگر صاف بود از سیاره آلفا اگر تیز بود از سیاره بتا

توضیح به دوستان متممی: در مرحله اول به دنبال شباهت ها گشتم و آنها را حذف کردم، متوجهه شدم نمیتوانم بین رنگ ها ارتباط خاصی برقرار کنم که رنگ را معیار تشخیص قرار دهم، و آن را هم حذف کردم، در آخر متوجه تفاوت در پاها شدم