Menu
نویسنده مطلب : مهسا مصاحبی فرد

مطلب مورد بحث:

نحوه برخورد و رفتار با افراد درونگرا


برونگرایی هنوز هم با خجالتی بودن یا غیر اجتماعی بودن اشتباه به کار می رود. من مایل به برونگرایی هستم و در هر جمعی حضور پیدا نمیکنم و انتخاب افراد اطرافم را با وسواس انجام میدهم. گاهی به خاطر درون گرا بودن برچسب میخورم و سرزنش میشم. از فعالیتهای فردی مانند مطالعه کتاب و نوشتن و تماشای فیلم لذت میبرم و در عین حال در جمع فردی فعال و شاد و خوش صحبت هستم. اما اگر قرار باشد بین بودن در جمع و فردیت یکی را انتخاب کنم فردیت رو انتخاب میکنم.