Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

مدل مارشال مک لوهان برای تحلیل تکنولوژی ها


تکنولوژی  تلگرام

سوال اول

ارتباطات را بهبود بخشیده است و مردم از حال هم دیگر سریعتر باخبر می شوند

سوال دوم

ارتباطات چهره به چهره هر روز کمتر می شود به قولی صله ارجام کمتر می شود

سوال سوم

حرف های دردلانه آدم ها با هم دیگر بیشتر می شود با این که همدیگر را حضوری نمی بینند ولی با احساس راحتی بیشتری درباره احساساتشان برای هم دیگر صخبت می کنند موضوعی که پس از ظهور زندگی شلوغ ماشینی فرصت آن کمتر پیش میآمد

سوال چهارم

با رسیدن به حد مرز های خود ممکن است کلیه روابط کاری و عاطفی در منزل از طریق ارسال تصاویر انجام شود و دیدن چهره انسان های دیگر به آرزویی تبدیل شود