محمد وکیلی - اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد وکیلی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


مورد اول : اعطای وام خود اشتغالی جهت رفع بحران بیکاری است که به علت عدم وجود دیدگاه سیستمی نه تنها باعث ایجاد اشتغال نشد بلکه باعث بوجود آمدن بیکاران بدهکار و افزایش نقدینگی جامعه شد.
مورد دوم : در شرکت ما برای ارتقاء ایمنی و ایجاد فرهنگ آن هنگامی که یک حادثه منجر به استراحت رخ میدهد و بر ضرایب ایمنی تاثیر میگذارد از ضریب ۱۰۰ % ایمنی مقداری کم میشود و باعث کاهش پاداش تولید کلیه پرسنل آن ناحیه میشود که این قانون باعث فرار از مراجعه و ثبت برخی از حوادث توسط پرسنل شده که باعث شده از هدف شناسایی و کنترل خطرات محیط کار فاصله گرفته شود.