Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش سیستمی با یک مثال از پیتر سنگه


مثالی که من تجربه کردم و شاید دوستان متممی هم آنرا درک کرده باشند مربوط به سیستم دانشگاه هست .

در دانشگاه ها در کنار فرایند اصلی برگزار کلاس ها، چند نهاد فرهنگی هستند که معمولا مستقل از هم بدون در نظر گرفتن فعالیت نهاد دیگر فعالیت می‌کنند و همین مسأله باعث شده گاها اثر بخشی مجموعه این نهاد ها پایین باشد .

برای مثال بسیج یک دوره آموزشی کارآفرینی برگزار می‌کند و هفته بعد مشابه همان سر فصل ها انجمن علمی یک رشته برای جامعه هدف مشترک با بسیج همان دوره را برگزار می‌کند .

حتی گاه انجمن های علمی مختلف که همه زیر نظر یک نهاد فرهنگی هستند هم موازی کاری میکنند و دست آخر هم هزینه از بین میرود و هم مخاطب بهره نمی‌برد .