Menu
نویسنده مطلب : حسام الدین محمد كولاییان

مطلب مورد بحث:

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)


فکر می کنم مهمترین درسی که کوری تصمیم گیری به ما می آموزد ، شهامت قبول اشتباه در ارزیابی  و قضاوت است. بسیاری در مواجهه با نتیجه متفاوت(شاید مطلوب یا نامطلوب) تصمیم خود به جای قبول اشتباه در داوری و رای سعی می کنند به شکلی (غالبامضحک ) نتیجه را توجیه کنند به گونه ای که فراموش می کنند که معیار و میزان نخستین ایشان چه بود! در حالیکه پذیرش سریع اشتباه موجب می شود تا منصفانه تر و روشن تر بدون صرف توان ذهنی اضافه ، به کنکاش در علت موضوع بپردازیم.چه بسا قضاوت ما در زمان درست بود و عاملی ناشناخته قاعده را به هم زده.

در امر خرید مواد اولیه ، همیشه هدف خرید با کمترین قیمت است ، تا زمانی که این کار را خودم انجام می دادم علیرغم تلاشم (که قطعا به دلیل مشغله کاری ام چندان مفید نبود) همیشه درصدی گرانتر از کف قیمت بازار می خریدم و سپس خودم را توجیه می کردم که به دلیل خاصی از این تامین کننده می خریم زیرا که چنین است و چنان !

از وقتی که این کار را تفویض نمودم  همکارم با شایستگی موفق شد ۲ درصد به طور میانگین کمتر از قیمت تامین کننده مورد علاقه ام خرید کند!