Menu
نویسنده مطلب : بهمن محمدی

مطلب مورد بحث:

حسابداری ذهنی چیست؟ (تعریف و چند مثال)


درود و خدا قوت

یکی از ارزشها در حسابداری ،بهای تمام شده تاریخی است به نظر من حسابداری ذهنی را نمیتوان از لحاظ تاریخی دید بلکه حسابداری ذهنی را باید از بعد ارزش جاری نگریست.

حسابداری ذهنی در تک تک افراد متفاوت است چون هر کدام شخصیت جداگانه ای برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد خود دارند.پس تفاوت در این وضعیت مالی، سرفصل هایی را به وجود می آورد که ممکن است برای عده ای آن سرفصل ها اصلا وجود نداشته باشد.

به عبارت ساده تر ، طبق اصل اهمیت است که وجود سرفصلی لازم یا غیر ضروری میشود.

خلاصه اینکه همچنان که با گذشت زمان ،ارزش های جاری ویژگی مربوط بودن خود را از دست میدهند.حسابداری ذهنی شما هم برای سرفصل های مختلف تغییر خواهد کرد.