Menu
نویسنده مطلب : احمد س

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


برای کاربردی کردن یک آموزش لازم است که علاوه بر تئوریها ونظریه ها وچارچوبهای کلی درس که توضیح داده میشود شرایطی را پیش بینی کنیم وتوضیح دهیم که هر شخصی در زندگی روزمره با آن مواجه میشود و میتواند با استفاده از این آموزشها شرایط را بهتر تحلیل کند و نتایج بهتری بگیرد با استفاده از مثالها و همچنین با تمرین هایی که شخص را به فکر کردن وادارد و با تصویر ان موقعیت برای خود به راه حل با استفاده از اموخته های جدید فکر کند تا مهارت استفاده از این اموخته ها را بیابد.