- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نازنین گرده ای

مطلب مورد بحث:

استدلال تحلیلی چیست؟ تفکر تحلیلی به عنوان یک استعداد


در مورد جواب تمرین ها : ترجیح می دهم کلیپ ها را به روش خودم نام گذاری  کنم تا در خلال کنفراس نه به خاطر ترتیب آنها بلکه به خاطر نیاز لحظه ای دسترسی داشته باشم. درمورد جمع کردن و مرتب کردن صفحات جزوه ها  ترجیح میدهم به خاطرجلوگیری از دوباره کاری شماره گذاری کنم.

برگزاری مهمانی ها و مراسم ها را از اول ورود میهمانان تا لحظه خروج آنها را به تصویر می کشم. از آنجا که بسیار جزئ نگر هستم سعی میکنم تمامی موارد احتمالی رو بنویسم و برایش راهکاری از قبل بچینم. مراحل هر موقعیت رو به ترتیب و با جزئیات در نظر می گیرم.

کلیه مراحل و جزئیات را می نویسیم و تحلیل می کنم. روند کارها طبقه بندی می شوند و کارهای بزرگ را به کارهای کوچک تقسیم میکنم.

نقطه ضعف خودم رو در مرحله اجرا می بینم.

در مورد برگزاری میهمانی و … مشکلی نیست حتی اگه ۲۰۰ یا ۵۰۰ نفر باشند ، ویا تحویل یک پروژه دانشگاهی .

ولی در مورد شروع یک کار و شغل همیشه ایده ها و تحلیل هایم در همان صفحه کاغذ مانده اند.