Menu
نویسنده مطلب : محمد فروتن

مطلب مورد بحث:

مثالی از مفهوم پردازی: لوطی‌گری و درویشی


مفهوم پردازی در واقع ترجمه و بیان معنایی است از واژه ای که در یک تحقیق و متن به کار می‌بریم.

بسیاری از واژه ها مبهم و یا جدید هستند و یا اختصاص به یک متن خاص دارند که باید تشریح شوند. گاهی هم واژه ها اشتراک لفظی دارند و در حوزه های مختلف معانی متفاوت دارد، مثلاً در همین درسهای متمم وقتی صحبت از ارزش می شود همراه با این تأکید است که ارزش اقتصادی با ارزش اخلاقی متفاوت است و بنابراین بایستی مفهوم آن را در اقتصاد توضیح داد.

ولی مهمترین بخش مفهوم پردازی آن است که مخاطب بداند دقیقا در باره چه صحبت می‌کنید و بعد به توضیح موضوع بپردازیم.