Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

کسب و کار خانوادگی چیست و چه مزایایی دارد؟


پسرها در خانواده پدری ام از سابق، برای کشاورزی تربیت شده اند طوریکه چندهکتار زمین را بوسیله همین بچه ها که هر کدام متخصص و حرفه ای در کارشان از کودکی شده اند پیش میبرند ، یکی از مزایایش کاهش هزینه های معمول گرفتن کارگر و همچنین کیفیت بالای کار به علت صرف زمان زیاد و شریک بودن در منفعت حاصله