Menu
نویسنده مطلب : اسفندیار

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


داشتم در مورد خودم فکر می کردم که یکمرتبه یاد حرفها و اعمال یکی از آشنایانم افتادم که این روزها به مناسبتی با او ارتباط نزدیکی دارم و اکثر حرفها و رفتارهای او را مصداق همین تئوریها می دانم. او معمولا زیاد اظهار نظر می کند و جالب اینست که اکثر رفتار های او هم در نقطه مقابل ادعاهایش هستند و انگار یک نیروی مرموزی همیشه می خواهد دست او را رو کند. ناخودآگاه به این فکر افتادم که چه عواملی باعث می شوند که این موضوع در افراد مختلف شدت و ضعف پیدا کنند.