Menu
نویسنده مطلب : فاائزه نعلبندان

مطلب مورد بحث:

مهارت ارتباطی: زبان منفی - زبان مثبت


فکر میکنم ریشه ی درس امروز را می‌توان در عزت نفس جستجو کرد

((در جنگ ما می‌گوییم: «تو نباید باشی». مهم نیست که چگونه باشی بهتر است. مهم این است که اساساً نباشی.))

در جنگ بودن با خود و دیگران و تجربه نکردن صلح در تک تک لحظات زندگی و گفتاری تند و تلخ نسبت به دیگران نشان‌دهنده عزت نفس پایین هستند..‌‌.

برای شخصی که مسیر عصبی جنگ نرم کلامی پر رنگ تر و پر کاربرد تر بوده؛ رعایت این تمرین در شرایط مخصوص سخت بنظر میرسد….

و بهتر است به ریشه ها بیشتر پرداخته شود ،تا تلاش برای پنهان کردن میوه ی پوسیده….

گفتن جمله‌ ببخشید مزاحم شدم برای من بار منفی و دوست نداشتنی ایجاد می‌کند…

اگر من مزاحمم اصلا چرا باید پیام بدهم؟ برای همین معمولا ابتدای گفتگو برای گرفتن وقت مخاطبم اجازه میگیرم و از او بابت لطف و مهربانی اش تشکر میکنم…