Menu
نویسنده مطلب : رسول غفارزادگان

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


من در مسافرت های خارج از کشور برای خرید سوغاتی برای همسرم همیشه از سیستم یک استفاده می کنم کافی از دور چشمم را بگیرد واندازه تنش باشدوالبته باجیبم هم سازگار باشد.تقریبا درتمام موارد موفق بوده ام.اما در خریدهای داخلی این تکنیک به کارم نمی اید؟ساعتها مغازه ها را با همسرم پرسه می زنیم تا جنسی مناسب ودلخواه پیداکنیم!