Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


من فکر میکنم بعضی از رفتار ها علی رغم اینکه نه نقد زود هنگام است و نه استفاده از کلمات خشونت امیز بلکه بیان یک عبارتی به شوخی به منظور تخریب فرد و بیان یک احساس بد نسبت به مخاطب با هدف ایجاداین حس بد یا ناخوشایند از ابزار تمسخر می تواند یک رفتار خشونت آمیز تلقی شود