Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

نقش Teamworker یا گروهی کار در فعالیت تیمی


در محل کارم هر دپارتمان یک هد یا سرپرست دارد به نظرم آنها نقش تیم ورکر را دارند. مهمترین نکته برای آنها آرامش اعضای تیمشان است و همیشه برای این مورد تلاش می کنند و به هیچ کس از هیچ دپارتمان دیگری اجازه این را نمی دهند که با اعضای تیمشان صحبت کنند یا به آنها دستور دهند یا اینکه وظیفه ای را به آنها محول کنند آنها معتقدند که همه این موارد باید از سمت خودشان باشد و اعضای تیمشان نباید از شخص دیگری حرف شنوی داشته باشند و دلیل این اعتقادشان هم به هم نخوردن آرامش تیم می دانند.