Menu
نویسنده مطلب : سعید میربرون

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


سوال اول:

۱- در سیستم های فروش نتیجه گرا احتمال استفاده از فروشنده تهاجمی بیشتر است. در این روش چون روش ها و فرهنگ سازمانی اولویت ندارد، فروشنده به هرطریق سعی در اقناع مشتری به خرید دارد.

۲- تعداد فاکتورهای ارزیابی در این سیستم بسیار محدود است. (گردش مالی شرکت) در نتیجه ارزیابی عملکرد و به تبع آن امکان شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم ضعیف خواهد بود.

۳- وابستگی شرکت به فروشنده یکی دیگر از ویژگی های این سیستم است. معمولا چنین فروشنده ای بعد از ترک شرکت، مشتریانش را هم همراه خود خواهد برد.

 

سوال دوم:

شخصی که در یکی از شرکت هایی که خدمات امداد خودرو ارائه میکرد با تماس های بیشمار و مزاحمت های زیاد، دروغ و حتی گاهی اوقات تهدید، سعی در فروش خدمات داشت. وقتی دلیل اصرارش رو پرسیدم گفت چون شما قبلا یکبار از من خرید کردید، من توجیهی برای مدیرانم ندارم که امسال شما رو از دست دادم!