Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

آلودگی به کودک - آیا بالغ شما هم به کودک آلوده است؟


تحریف های شناختی از جمله:

تعمیم افراطی: من همیشه کارها را خراب می کنم.

برچسب زنی: من فردی شکست خورده ام

تفکر قطبی شده: اگر فرصت برقراری این ارتباط را از دست بدهم تنها خواهم ماند.
                                               *************            
شادروان خسرو شکیبایی به ژاله علو: من ادعایی ندارم(تابع شدن و کوتاه آمدن جدی)

ژاله علو: همینم کم ادعایی نیست

( سریال روزی روزگاری)

*************

کتاب های راز و قانون جذب(نقل به مضمون):

قانون جذب مانند غول چراغ جادو تمام خواسته های ما را برآورده می کند.

با استفاده از فرایند خلاق در طی سه مرحله می توانی چیزی را که می خواهی خلق کنی:

۱- مطرح کردن ۲- باور داشتن ۳- احساس کردن