Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

تعریف انحراف (Deviation) در کنترل سیستمها


مثال اول:
شاخص: یک فاکتور خونی در محدوده استاندارد خود نیست.
انحراف از وضعیت پایدار
خطاها: بیماری اخیر – رژیم غذایی خاص اخیر

مثال دوم:
انحراف هزینه سفر از میزان پیش‌بینی شده، انحراف از وضعیت پیش‌بینی شده
دلیل: گم کردن کارت تردد شهری خریداری شده در روز اول
دیر رسیدن به فروشگاه برای خرید اقلام صبحانه روز دوم و در نتیجه مجبور شدن به رفتن به رستوران
تعدیل: در نظر گرفتن مبلغی به عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در بودجه سفر