Menu
نویسنده مطلب : علیرضا فرجی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


تمرین اول:

خرید یه لپ تاپ جدید و باتوجه به نیاز های جدیدی که ایجاد شده و باید تا یک ماه آینده صورت بگیرد.

 

تمرین دوم :

من چون دانشجو هستم و علاوه بر درس خواندن که برای ما یک  عملیات می باشد در بین این امور فصل امتحانات می تواند به عنوان یک پروژه در نظر گرفته شود. یا اینکه در کمیته تحقیقات دانشجویی که در طول سال فعالیت می کنیم عملیات های ما برگزاری کارگاه و جلسه و … می باشد ولی برگزاری یک کنگره کشوری یا بین المللی می تواند یک پروژه در نظر گرفته شود.