Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


با سلام

هدف بهبود روابط با خواهرانم و مادرم

انجام اقداماتی از نظر خودم می توستند مفید باشند.

تا اندازهای شرایط بهتر شده و مشکلاته کمتری بروز می کرد ولی همچنان با هدف فاصله زیادی داشتم. (سیستم تک حلقه ای)

تغییر مدل ذهنی در ارتباط با اقدامات انجام شده در راستای بهبود روابط و نگاه به موضوع از منظر ایشان.

بر قرار باشید