Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

خسارت حقیقی در دنیای مجازی


به هنگام خواندن این تمرین و نوع خسارت ایجاد شده، بلافاصله مبحث مدیریت توجه به خاطرم آمد و اینکه تعیین میزان دقیق خسارت را از این نقطه نظر میتوان مورد ارزیابی و برآورد دقیق قرار داد. به طور کلی یک اکانت وآن هم از نوع پر طرفدار ، واحدی برای ایجاد و تولید و فروش توجه است و می توان میزان توجه تولید شده از سوی این اکانت را با توجه به سوابق قبلی استخراج و خسارت آن را پرداخت کرد.
در خصوص میزان تعلق خسارت و نسبت آن به نظرمن عادلانه ترین تعیین سهم خسارت،با توجه به تعیین دقیق مبلغ توجه خلق شده در پاسخ بالا، سهم شرکت اینستاگرام از این توجه را کسر و الباقی را به صاحب اکانت پرداخت.