Menu
نویسنده مطلب : ج صدر

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


بطور خلاصه نظر من در مورد، “کارآفرینی انتخاب من نبود” این است:
تصمیم درست یا تصمیم غلط نداریم. این گذشت زمان است که نتیجه درستی یا نادرستی تصمیمی را آشکار می سازد.
وقتی اطلاعات کمی داریم قادر به تصمیم گیری درست، در زمان درست نیستیم.
رونالد واین احتمالا آن موقع فکر می کرد چون مسن تر است با بقیه گروه فرق دارد. حس تجربه بیشتر او را غیر قابل انعطاف کرده بود و سخت می توانست خودش را در آن هنگام قانع کند که ریسک ایده ها دو جوان را بپذیرد.
واین محافظه کار بوده و محافظه کاری تاثیر عمیقی بر تصمیمات او گذاشت.
بجای افسوس بر گذشته بهتر است راهی برای لذت بردن از زمان حال پیدا کنیم.
نمیشه درستی و نادرستی تصمیم واین را امروز بررسی و نتیجه گیری کرد، استیو ثروتمند شد. اپل را توسعه داد و امروز نیست. اما واین زنده است ولی ثروتمند نیست.
موفقیت یعنی توانایی پذیرش ریسک اقدامی که انجام می دهیم.
پشیمانی حال، ناشی از عدم تصور آینده در زمان گذشته است. ارزیابی ناقص از آینده ناشی از کمبود اطلاعات و عدم توجه به اطلاعات جمع آوری شده و الویت ها است. چرا از این جهت به تصمیم واین نگاه نکنیم که حضور واین می توانست باعث شود تا امروز اصلا اپل به شکل کنونی وجود نمی داشت.