Menu
نویسنده مطلب : حسن قاسمی

مطلب مورد بحث:

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟


عادت و دیگر هیچ!
تنها راه موفقیت و پیروزی در هر زمینه ای، عادت کردن است، عادت به فعالیت های خوب و سازنده. بسیاری از افراد دچار روزمرگی شده اند و نمیدانند که به ماندن در وضعیت موجودشان عادت کرده اند!
کتاب بهترین ابزار برای ایجاد عادت هاست. عادت هایی که ما را به موفقیت میرسانند و این موفقیت ها باعث میشوند تا اعتماد به نفس ما افزایش یابد و با افزایش اعتماد به نفس، فعالیت های مثبت ما شکل بگیرند.
کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟