Menu
نویسنده مطلب : قاسم

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


مردم, ملت, جماعت

فکر میکنم در واژه مردم اشتراکات زبانی و فرهنگی و تاریخی اهمیت دارند. ملت تا حدی بار سیاسی دارد.

جماعت گروهی از مردم در یک مکان خاص است.

نمونه ای از اشتباه من در استفاده این کلمات به جای یکدیگر: مردم جلوی صرافی صف کشیده اند. منظور جماعتی از مردم است.