Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم نكیسا

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام وقت همگی بخیر

فکر کنم دوستان متمم قدرت خواندن افکار دیگران را دارند !!!

یا شاید خود درگیر موارد مشابه بوده اند برای همین هم درست انگشت خود را روی مسایلی که ما با آنها درگیر هستیم می گذراند . این موضوع بسیار جای خوشحالی دارد که آموزش را جدی گرفته و دوست دارند افرادی که درگیر این مباحث می شوند بار خود را ببندند .

یکی از مشکلاتی که من در خصوص مطالب آموزشی متمم دارم ولع زیاد برای یادگیری است .

داشتن اشتیاق خوب است ولی اگر با ولع همراه شود مانند گرسنه ای است که از شدت گرسنگی نمی داند چگونه غذا می خورد و چه می خورد .

گاهی غذاهای زیادی را که ممکن است با هم ناسازگار باشند می خورد و بعد هم همه می دانید چه روی می دهد .

شاد باشید .