Menu
نویسنده مطلب : مصطفی فتوحی

مطلب مورد بحث:

ترسیم نمودارهای علت و معلول (1)


سلام

به نظر من یکی از پارامترهای تاثیرگذار مقایسه حقوق دریافتی یک فرد با دیگران است. ممکن است حقوق دریافتی طوری باشد که انتظار فرد از خود را برآورده کند اما در مقایسه با افراد مشابه در سازمان با موقعیت برابر یا پایین تر این دریافتی کمتر باشد که منجر به عدم رضایت میشود.

حقوق دریافتی+مقایسه با دیگران+میزان رضایت+