Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا باباصفری

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی معرفی تفکر سیستمی


دوست عزیز متممی

از بیان مثال بسیار زیبای شما در درک مفهوم بهتر تفکر سیستمی سپاسگزارم.

اگر اشتباه نکنم این داستان در کتاب مثنوی معنوی مولوی آورده شده است.

حقیقتا این شاعر و عارف بزرگ یک روانشناس رفتاری بزرگ نیز، بوده است.

موضوعاتی که در قالب حکایات و مثل ها و داستان ها در مثنوی آورده است انگار بهتر از این نمیشده کسی بیان کند.