Menu
نویسنده مطلب : سارا خسروی

مطلب مورد بحث:

اهمیت هدف گذاری و برنامه ریزی


برای سه ماه بخش داخلی دانشکده ی پزشکی در دوره های فشرده ی زمانی منابع آموزشی خودم را تغییر می دادم و بطور پراکنده مطالعه می کردم و از مطالعه ی منبع معرفی شده و تایید شده سر باز می زدم.

با این که مطالعات وسیع اما پراکنده و هدف-گذاری نشده ام برای استفاده در مساله هایی به کار می آمدند، اما اقبالی در پاسخ دادن به مساله های اصلی تر و روزمره ای که به عنوان دانشجوی دوره ی استاژری رشته ی پزشکی با آن ها برمی خوردم / در واقع اکسپوز می شدم نداشتم.

بطور خلاصه تر عمل می کردم اما اندیشه و فکر پشتِ این عملم درست هدف-گذاری نشده بود. هم از ذخیره ی انگیزه و انرژی از دست دادم و هم از ذخیره. عزت-نفسم و اعتماد به نفسم.