Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

سوالهای بالغانه با سوالهای والدانه و کودکانه چه تفاوتی دارند؟


۱- دوباره باید ۳۶-۱۲ شیفت بدیم؟

۲- چرا دوره ی ترفیع درجه ی فرمانده شروع نمیشه تا بتونیم ۲۴-۲۴ بشیم؟

۳-بسیاری از سوالهایی که برای اذیت کردن از مادرم و کمتراز پدرم میپرسم ازین جنسن. مثلا میدونم امشب یک شخص بخصوصی دعوت نیست.ازمادرم میپرسم فلانی را دعوت کردی دیگه؟

حالت بالغانه ی سوال کودکانه ی ۱:

مدت زمانی که فرمانده پیاده روی اربعین رفته بود ما یک روز کامل استراحت بودیم و یک روز شیفت،اما از زمانی که برگشته ۳۶ساعت شیفت هستیم و ۱۲ ساعت استراحت؛آیا راه حلی نداره که با فرمانده صحبت کنیم میزان شیفت ما را کمتر کند؟