Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا اکبری

مطلب مورد بحث:

آیا مراقب هستید که آموزش، شما را نادان‌تر نکند؟


بسیار تفاوت است بین اینکه آموزش بخواهد مغز ما را شست و شو داده و آنچه خود میخواهد را در ما نهادینه کرده که در یک چارچوب مورد نظرش جهان را نگاه کنیم تا اینکه آموزش بخواهد درهای جدید تفکر و نگریستن به دنیا را برای ما باز کرده و ما را به فکر بدون تعصب وا دارد.

هرکدام از این دو نگاه آموزشی کاملا مشخص است که انسان را به کدام سمت میبرد.