Menu
نویسنده مطلب : الهام طهماسبی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


شرایط  اقتصادی – اوضاع اقتصادی

شرایط و اوضاع را به یک معنی بکار میبریم .ولی معنی شرایط =قرار دادها و پیمانها است

نرخ را بجای میزان و اندازه چیزی بکار میبریم مثال: نرخ بیکاری/رشد/تولید-میزان بیکاری/ تولید

نرخ = قیمت -ارزش و بهای چیزی در بازار

 

بها دادن- اهمیت دادن -ارزش دادن

بها دادن= پرداختن قیمت