- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نورالدین حسینی

مطلب مورد بحث:

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها


با سلام

” یا علی گفتیم و عشق آغاز شد “

تهیه دفتر یادداشت مرا برد به زمان جوانی که در آن دوران ما دفتری زیبا انتخاب می کردیم و آن پر می شد از نوشته هایمان ، از شعرهای زیبا ، از طرحهای رویایی . این دفترچه شاید برایم تداعی کننده دفتر عشق باشد که هنوز هم بعد سالیان متمادی با من همراه است و پر است از خاطرات ؛ و در گوشه ای از منزل من جا خوش کرده .

آماده ی سفر می شوم با متمم به سرزمین استعدادهایم و انرا خواهم یافت و توانمند خواهم ساخت