Menu
نویسنده مطلب : مریم قدرت آبادی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


بازاریابی ،فروش، مارکتینگ ، تبلیغات، سیاست گذاری فروش، پروسه های عرضه کالا و خدمات  و بسیاری کلمات از این دست گاه به اشتباه و گاه تعمدا مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه مفهوم گوینده از ارائه آن روشن باشد .

همچنین گاه در شرکتهای و سازمانهای مختلف و در رده های مختلف سازمانی منظور گوینده از استفاده از هر کدام این مفاهیم چیز متفاوتی است.