Menu
نویسنده مطلب : قاسم

مطلب مورد بحث:

یک پاراگراف فارسی به انتخاب شما


هر موجود زنده، شکل تکامل یافته ی یک طرح واحد اولیه است. ما در مقام موجوداتی انسانی، چیزی جز افزایش های تدریجی نیستیم ـ هر یک بایگانی کپک گرفته ای از انواع تعدیل ها، سازگاری ها، اطلاعات جزیی، و دستکاری های خدایی هستیم، که از ۳/۸ میلیارد سال پیش تا کنون ادامه داشته است. نکته قابل توجه آن است که حتی ارتباطی تنگاتنگ بین ما و میوه ها و سبزی ها وجود دارد. نزدیک به نیمی از فعل و انفعالات شیمیایی درون میوه موز، اساسا همان فعل و انفعالاتی هستند که در درون ما انسانها رخ می دهند.
چنین چیزی را در بسیاری از موارد نمی توان به زبان آورد : کل حیات, چیزی جز وحدت نیست.این، ژرفترین بیان حقیقی موجود تا این زمان است و به گمان من از این زمان تا ابد نیز چنین خواهد بود.
کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز نوشته بیل برایسن ترجمه محمد تقی فرامرزی
انتشارات مازیار ۱۳۹۰ ص ۵۲۶