Menu
نویسنده مطلب : سید محمد حسین طباطبایی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


از دیدگاه بنده کاربردی بودن یک آموزش به گونه ای است که:

اگر بعد از آموزش یک مبحث توان انجام یک کاری در ما ایجاد شود و نتیجه بیرونی آن را ببنینیم آن اموزش کاربردی بوده

این کاربرد میتواند در تاثیرگذاری بر مفاهیم ذهنی دیگر ما  یا تاثیر بر اعمال دیگر ما خود را نشان دهد.

 

در حال حاظر کاربدری بودن یک مفهوم برای من به معنای میزان استفاده ما از ان مفهوم وابسته به مفاهیم دیگر ذهنی مان و اثر گذاری آن  یا بروز نتیجه بیرونی قابل مطالعه بعد از یادگیری میباشد.