Menu
نویسنده مطلب : محمد زند

مطلب مورد بحث:

آموزش زبان بدن در مذاکره


شاید اگر قضاوت عملکرد فرد مقابل و پیش داوری‌ها را برداریم , تا حد زیادی مشکل برطرف شود .

جایگزین زبان بدن میتواند زیرسازی اعتماد باشد.

درصورتی که جو حاکم بر مذاکره براساس اعتماد متقابل شکل گرفته باشد , شاید دیگر نیازی به شناخت صحت گفتار یا رفتار طرف مذاکره کننده نباشد.

متاسفانه نکته ای که در مذاکره وجود دارد , عدم اظهار نظر قطعی براساس زبان بدن است.

توجه به پارامترهایی از قبیل : سوابق گذشته , شفافیت در گفتار و قراردادها و… می تواند مهمتر باشد.