Menu
نویسنده مطلب : سیمین قالیچی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


در زمینه شاخص حجم فروش ماهیانه پرسنل فروش یک شرکت فکر میکنم این شاخص به تنهایی نباید به عنوان متر موفقیت آن فروشنده در نظر گرفته شود. زیرا ممکن است بر اثر تبلیغات و تماس های مکرر پرسنل فروش حجمی از خریداران بالقوه ایجاد شده باشد. در نتیجه فعالیت واحد فروش در آن ماه به نتیجه نرسد و  در ماه ها و یا سال های آینده منجر به فروش شود. پس به جای شاخص حجم فروش شاخص دیگری باید در نظر گرفته شودتا این مساله را نیز در خود بگنجاند.