Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

امید به زندگی | آیا به مرگ فکر می‌کنید؟


به نظر من شباهت هایی در میزان پول و میزان زمان در اختیار ما وجود دارد. همان طور که نحوه استفاده ما از پول و نحوه هزینه کردن آن می تواند مهم تر از حجم پولی که در اختیار ما است باشد ، همین قضیه هم میتواند راجع به زمان در اختیار ما صادق باشد .

میتوانیم به جای تمرکز بر طول عمر که هیچ کنترلی بر روی آن نداریم تمرکز خود را بر کیفیت زمانی که در دسترس داریم بگذاریم ، با بالا بردن کیفیت زندگی و این که یاد بگیریم چطور خوب زندگی کنیم ، با آمادگی بیشتری هم به استقبال مرگ میرویم و بابت آن نگرانی نداریم.