Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

مذاکره و مدل ذهنی مبتنی بر رقابت


همیشه خودم رو در مذاکره ها یک  فرد با تفکر برد- برد تصور مى کردم  اما با این نمره ى ٢٨ که به خودم دادم یک کمى به خودم اومدم و فهمیدم که دلم مى خواسته برد – برد باشم ولى در عمل اینطورى نبودم . بعد از یک مرور کوتاه به مذاکراتى که داشتم ( البته بصورت رندوم و بیشتر اون هایى که به خاطرم مونده بود) ، به این نتیجه رسیدم که من یک مذاکره کننده رقابتى هستم منتها کمى معتدل .