Menu
نویسنده مطلب : سعید میربرون

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


اولی: انسانهایی که خودشان به تنهایی جرات ابراز عقیده و انجام کاری رو ندارند و بایستی حتما در پس یک عنوان بزرگ به همراه گروهی از انسانها قایم شوند
دومی: تفکری که فقط قفس را می شناسد، در آزادی هم قفس می سازد.
 
سومی: مدیرانی که از بیرون سازمان می آیند و سابقه تخصصی در اون سازمان خاص رو ندارند و اصرار بر پیاده سازی آموخنه های سابق خود هم دارند.