Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


چند سال پیش در یک برنامه ی تلویزیونی راجع به موفقیت جمله ای   تاثیرگذار  شنیدم :

 

“تصمیم بدون نقص وجود ندارد ”  ما همیشه با یک انتخااب  هرچند مطلوب ،از انتخاب های دیگر محروم می شویم و این یکی از ویژگی های نه چندان جذاب موفقیت است .