Menu
نویسنده مطلب : م احسانی

مطلب مورد بحث:

انواع اعتیاد به کار: افراد معتاد به کار توجه طلب


اما مسأله‌ی من:

فرض کنید یک استاد پروژه‌ی خوش اخلاق با دانشجو و اما سخت گیر در رویارویی با پروژه وجود داشته  باشه.

فرص کنید انبوهی از پروژه‌های پیشرو (یا High-tech) برای بچه‌ها تعریف کرده باشه.

در این سیستم آموزشی قبیله‌گرای نتیجه طلب اگه این بچه‌ها نتوانند به موقع جواب بگیرند مسأله باید چطور تعریف بشه؟

گزینه۱- بچه‌های اهمال کار دانشجویان خوبی نیستند

گزینه۲-استاد توجه طلبه و پروژه بیخود تعریف شده

گزینه۳-هردو

گزینه۴-مشکل فرهنگیه و هزار سال باید کار فرهنگی انجام بشه تو مملکت

گزینه۵-هیچکدام.

گزینه۶- مسأله بی نهایت جواب دارد!!!