Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


سلام به دوستان

بعد از خواندن نظرات دوستان عزیز متممی بویژه جواد عزیز و نمودار جالبی که انتخاب کرده اند، به کنکاش بیشتری در مورد مدیران موفق پرداختم و مطلبی را خواندم که حیفم آمد به اشتراک نگذارم. البته پیشاپیش بابت طولانی بودن متن پوزش می طلبم.

راز مدیر موفق در یک ماه

روز اول : مقام و موقعیت را ابزاری برای خدمت به دیگران بدان، نه تریبونی که از طریق آن امتیازخود را به گوش همه برسانی .

روز دوم :به خاطر سپردن این قانون که :.« انسان ها مهم تر از اشیا هستند .»روز سوم :نسبت به زیردستانت صادق و صمیمی باش و متوقع نباش که آنها در صداقت و صمیمیت پیشقدم شوند .روز چهارم :اعتبار خودت را با دیگران ومشکلات آنها را با خودت قسمت کن.روز پنجم :طرفدار حقیقت باش . یادت باشد که در آخر همواره حقیقت برنده است .روز ششم :همواره هدف نهایی را در« ما واقعاً به دنبال چه هستیم؟ » در نظر بگیر.روز هفتم :احساسات متعادل داشته باش. از موفقیت مغرور و از شکست ناامید نشو، اما تا می توانی تلاش کنکارها را درست انجام دهی، نتایج خودشان با هم کنارخواهند آمد .روز هشتم : حواست را بر کاری که انجام می دهی متمرکز کن، نه بر خودت به عنوان کننده کار .روز نهم :انجام کاری را که خودت دوست نداری انجام دهی، از کس دیگری نخواه .روز دهم : اول نفع دیگران را در نظربگیر، بعد نفع خودت را .روز یازدهم : به صدای عقل و شعور دیگران گوش کن، یعنی به واقعیتی که در پس هر اتفاقی وجود دارد .روز دوازدهم : همه چیز را همان طور که هست بپذیر، نه آن طور که دلت می خواهد، یا فکر می کنی باید باشد؛زیرارؤیاهای ناممکن، تنها با گذشتن از مراحل ممکن تحقق می یابند .روز سیزدهم : بهترین استفاده را از استعدادهای دیگران، همان طور که هستند بکن و فکر نکن اگر استعدادهای شان جور دیگری بود، بهتر می شد .روز چهاردهم : دوراندیش باش. به جایی نگاه کن که از دیدرس خارج است، به استعدادهایی که در افق قرار دارند .روز پانزدهم :به راه حل ها فکر کن نه به مشکلات .روز شانزدهم : خود را پایبند سنت ها نکن . کاری را که حقیقتاً درست است انجام بده . حتی اگر دیگران آن کار را هزار بار انجام داده باشند، باز هم تازه به نظر خواهد آمد .روز هفدهم : دیگران را در آرمان ها و اهدافت سهیم کن و آنها را دوستان خودت بدان تا همواره حمایتت کنند .روز هجدهم : پایبند اصول صحیح باش و قضاوت های مردم را شاخص قرار نده .روز نوزدهم :اصول والایی را که در قوانین از پیش تعریف شده وجود دارد، در محبت و مهربانی جستجو کن .روز بیستم : تیم انجام دهنده کار را مهم تر از نتیجه کاربدان . یادت باشد که یک گروه خوب، می تواند محصولات مختلفی تولید کند .روز بیست ویکم :نگذار که حب و بغض بر تصمیماتت اثر بگذارد .روز بیست ودوم : از دیگران همکاری و کمک بخواه نه اطاعت و حرف شنوی .روز بیست وسوم : میزان اشتیاق نسبت به کار مهم است. اشتیاق نسبت به ایده هایت دیگران را وادار به پذیرفتن آنها خواهد کرد .روز بیست وچهارم : هر کاری را با طیب خاطر انجام بده .روز بیست وپنجم : از انجام کار بیش از نتیجه کار لذت ببر . در این صورت، با توجه به متغیربودن چیزها، توانایی تو برای انگیزه دادن به دیگران همواره ثابت خواهند ماند .روز بیست وششم : انجام هر کاری را به مثابه راهی بدان که سرانجامش به کامیابی منتهی می شود .روز بیست وهفتم : با ایجاد انگیزه در دیگران، باعث شو به استعدادهای متعالی خود ایمان بیاورند .روز بیست وهشتم : در کار، از قدرت دلیل و منطق استفاده کن و قلبت هم راهنمایت باشد .روز بیست ونهم :دیگران را دوست بدار. نباید دیگران را از خودت جدا بدانی، زیرا آنها جزئی از حقیقت والای وجود تو هستند .روز سی ام :راز مدیریت در بزرگواری است، نه در کینه جویی نسبت به دیگران . هنگامی که دیگران موجب آزار تو می شوند، یادت باشد که خود را بیشتر از تو آزار می دهند . پس در سکوت با آنها همدردی کن.روز سی ویکم : شوخ طبع باش. با دیگران بخند، اما هرگز به دیگران نخند .نویسنده : والترز