Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


گاهی در برخورد با مشکلات کارگری در کارخانه با توجه به تجربیات گذشته با بررسی شهودی وقایع و از طریق سیستم یک تصمیم می گیرم ولی وقتی موضوع را با یکی از همکارانم به منظور آموزش عملی و جانشین پروری بررسی می کنم باید از سیستم دو استفاده کنم و علاوه بر واکاوی مشکل حاضر برخی از وجوه مشکل را که از دید پنهان بوده و یا احتمال بروز آنها بسیار است ؛ بیان نمایم.

در سال ۷۰ با ارائه پروژه کارشناسی ؛ پیشنهاد بورس تحصیلی خارج از کشور از وزارت دفاع داشتم . این بورس را پس از مشورت با افراد خانواده نپذیرفتم و در این انتخاب متاسفانه به جای سیستم دو از سیستم یک استفاده کردم .

مورد دیگر انتخاب شریک عاطفی بوده که بر اساس سیستم یک انتخاب کردم والبته امروز خیلی پشیمان نیستم و خدا را شکر می کنم که علیرغم تمام مشکلات ؛ خانواده ای همبسته دارم.